TIBBİ LABORATUVAR

TIBBİ LABORATUVAR

Laboratuvar testleri hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibinde yol gösterici parametrelerdir.  Özel Sevgi Hastaneleri laboratuvar biriminde, Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık alanlarına ait laboratuvar testleri çalışılmaktadır. Analizler, alanında yetkin, eğitimli ve tecrübeli bir laboratuvar ekibi tarafından uluslararası kabul edilmiş en güncel ölçüm yöntemleri ve cihazlar kullanılarak yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda tüm testlerin her gün İç Kalite Kontrol (IQC) takipleri titizlikle yapılarak hastalar, hekimler ve diğer paydaşlarımıza zamanında, hızlı, doğru ve güvenilir sonuçlar verilmektedir. Ayrıca test sonuçlarımız, Dış Kalite Kontrol Programı (EQC) kapsamında düzenli bir şekilde izlenmektedir. Bu amaçla belli aralıklarla yurtdışı bir kalite kontrol merkezinden gelen numuneler analiz edilerek sonuçları bu merkeze gönderilmektedir. Böylece aynı ölçüm yöntemini kullanan diğer merkezlerin sonuçları ile bizim test sonuçlarımızın kalite kontrol karşılaştırmaları yapılmaktadır.

Özel Sevgi Hastaneleri laboratuvar biriminde ölçümünü yaptığımız geniş bir test profili ile sizlere en kaliteli hizmeti vermenin çabası içerisindeyiz. Test profilimiz:

Klinik Biyokimya Testleri

 • Karaciğer-safra yolu-pankreas testleri: AST, ALT, total bilirubin, direkt bilirubin, GGT, ALP, LDH, amilaz
 • Diyabet testleri: Açlık kan şekeri, tokluk kan şekeri, şeker (glukoz) yükleme testleri (OGTT), hemoglobin A1c (% ve IFCC), ortalama glukoz düzeyi, mikroalbümin
 • Böbrek fonksiyon testleri: Kreatinin, üre, BUN, Glomerüler Filtrasyon Hızı hesaplama (CKD-EPI ile), idrarda albumin ölçümü (mikroalbuminüri)
 • Kan yağları (lipit testleri): Total kolesterol, LDL, HDL, VLDL, trigliserid, total lipit
 • Kemik belirteci testleri: ALP, kalsiyum, fosfor, D vitamini
 • Kansızlık (anemi) testleri: Demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin, B12 vitamini, folik asit, hemogram (eritrosit, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, RDW)
 • Romatizmal hastalık testleri: ASO, CRP, RF
 • Allerji testleri: IgE (total), total eozinofil (% ve sayı/uL)
 • Elektrolit testleri: Sodyum, potasyum, klor, magnezyum, kalsiyum, fosfor
 • Diğer biyokimya testleri: Kolinesteraz, albumin, total protein, ürik asit, vücut sıvılarından (beyin-omurilik sıvısı, plevra, periton, perikart) biyokimyasal analizler

Hormon Testleri

 • Gebelik-Jinekolojik testler: Estradiol (E2), progesteron, prolaktin, FSH, LH, Beta-HCG
 • Tiroid fonksiyon testleri: Free T3, Free T4, TSH
 • Diyabet testleri: İnsülin, insülin direnci (HOMA-IR)
 • Diğer testler: Testosteron, 25-hidroksi D vitamini

Hematoloji Testleri

 • 23 parametreli kan sayımı (WBC, RBC, PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PDW, PCT, MPV, P-LCR, NEUT, LYM, MON, EO, BAvs.)
 • Koagülasyon parametreleri (kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı, PT, INR, aPTT)
 • Fibrinojen
 • D-Dimer
 • Kan grubu ve Rh tayini
 • Cross Match testleri
 • Direkt – İndirekt Coombs
 • Sedimantasyon testi
 • Periferik kan yayması

Kardiyak (Kalp) Testler

 • Troponin T, Total CK, CK-MB, LDH, AST

Tümör Belirteçleri

 • CEA, Ca 15.3, Ca 19.9, Ca 125, Free PSA, Total PSA

Viral Hepatit Testleri

 • HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV

Kan Gazı Analizleri: 30 parametre (pH/kan gazı, oksimetre, elektrolitler)

İdrar Analizleri

 • Spot idrar ve saatlik idrar analizleri
 • Otomatik cihazla idrar biyokimyası (glukoz, protein, nitrit, keton, bilirubin, ürobilinojen, pH, dansite)
 • İdrarın makroskobik ve mikroskobik analizi
 • 24 saatlik idrar analizleri (kreatinin,üre, kalsiyum, fosfor, ürik asit, protein, amilaz, mikroalbumin,kreatinin klirensi)

Sperm Testi (Spermiyogram)

 • Fiziksel değerlendirme (renk, koku, hacim), likefaksiyon, pH, sperm konsantrasyonu, tüm sperm sayısı, motilite sınıflandırması, morfoloji, vitalite, lökosit içeriği
 • Sperm yıkama

Mikrobiyolojik Testler

 • Korona virüs(Covid-19) antikor testleri: Sars-Cov-2IgM veIgG antikorları
 • Covid-19 Antijen (Sars-CoV-2 Rapid Antijen) testi
 • Cinsel yolla bulaşan hastalık testleri (Sifiliz-VDRL, Hepatit B, Hepatit C, AIDS-HIV)
 • Gaita mikroskobisi
 • Gaitada parazit testi
 • Selefon bant testi ile parazit yumurtası aranması
 • Gaitada sindirim testi (nişasta, nötral yağ, yağ asitleri)
 • Gaitada gizli kan testi
 • Gaitada Rota virüs antijen testi
 • Gaitada Adeno virüs antijen testi
 • Gaitada Helikobakter pilori antijen testi
 • Kültür ve antibiyogram testleri (Boğaz, balgam, idrar, dışkı, üretral-vajinal akıntı, yara sürüntü, ponksiyon sıvısı vs.)
 • Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal)
 • Brucella tüp aglütinasyon (Wright testi)
 • Gruber Widal (Salmonella antijen testi)
 • Asite dirençli bakteri (ARB) aranması
 • Boyalı – boyasız mikroskobik inceleme
 • İnfluenza virüs antijeni A+B
 • Streptekok A hızlı test
 • İlaç kötüye kullanım tarama testleri (idrarda)
 • Hbs Ag Card test
 • HCV Card test

Genetik Testler

 • Anlaşmalı dış laboratuvar desteği ile yapılmaktadır

Patolojik Analizler

 • Anlaşmalı dış laboratuvar desteği ile yapılmaktadır

Kan Bankası ve Transfüzyon İşlemleri

Bunlar dışında hastanemizde hastalarımızın teşhis, tedavi ve takip süreçlerinde kullanılan özel testler için akredite laboratuarlarla işbirliği içerisinde hızlı ve en üst seviyede kaliteli hizmet sunulmaktadır.